JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 07/04/2020
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Finding new quality suppliers
  • Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  • Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
HR Director1

ลักษณะงาน

 • • Work as HR Manager to plan HR Strategies : Manpower planning, recruitment and selection process, HRD, organization development, training roadmap and development program, career path, succession planning, talent management including employee relations and all necessary fields under company policies
  • Responsible for develop and plan existing or new HR systems and processes to Support Business Direction and Process
  • Ensure that HR strategies comply with company by controlling and developing operation to achieve HR plan
  • Monitor and Develop HR Team
  • Other related jobs in the field of HR development as assigned

คุณสมบัติ

 • Male – female, Age is between 40 – 47 years old
 • Bachelor s Degree - Master s degree in human resource management, political science, management or other related fields.
 • Experience in Human resource management : recruitment, compensation, training and development, labor relations, welfare workers 10 years and over.
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.
 • Experienced HR in the big company or related industries
 • Personality and human relations. Maturity, leadership and responsible performance.
Business Development Manager1

ลักษณะงาน

 • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
  - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
  - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
  - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
  - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
  - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
  - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
  - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

คุณสมบัติ

 • Male / Female, Age is not over 50 years old.
 • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
ผู้จัดการโรงงาน 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 40-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 5 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Business Analysis Manager1

ลักษณะงาน

 • - Act as a Finance Business Partner to CEO
  - Understand business needs gather business requirements for system development
  - Design, modify, create business process to implement business transformation solutions
  - Provide analytical support on various finance-related issues and establish Corporate Ad-hoc reports and Analysis
  - Provide financial analysis and scenario to enable decision making for new business opportunities, productivity initiatives.
  - Partner with creative teams on new business assignments to confidently present and prototype new ideas
  - Lead financial planning process for the business including 5-year strategic plan, annual budgeting, and rolling forecast
  - Provide variance analysis for actual against Plan, Prior Year and Forecasts together with Opportunities & Risks to Management team
  - Develop financial benchmarking analysis for the business
  - Provide ad-hoc analysis and support as required

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Accounting/Finance/Economics discipline, MBA preferred
 • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
 • Work well with under pressure
Brand Manager /Asst.1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
E-Commerce Operation Sr./Officer1

ลักษณะงาน

 • • Order Process Management.
  • Website, Shop in Shop (Platform) management.
  • Upload new product, banner, set promotion.
  • SKUs and Stock Management.
  • Channel development and customer relationship maintenance.
  • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
  • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
 • Experience in E-Commerce Website, SEO.
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
 • Technology and Data driven skill.
 • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • - Plan work wear strategy and develop new business opportunities and initiate new sales concepts to maintain and expand market share.
  - Maintain number of existing key accounts and find opportunity to increase new prospects for increasing revenue.
  - Control and manage all aspects of achievement sale target based on team and individual of sale team and able to compete.
  - Manage key accounts and maintain good relationships all segments customers government or private organization agency.
  - Keep sales effectiveness and adopt new approaches as required in order to expand customer base and increase revenue.

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 45 years old
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
 • At lease 5-7 years exp in Sales management.
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role
IT Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  สมุห์บัญชี2

  ลักษณะงาน

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
  • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
  Retail Manager1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   Area Sales Manager1

   ลักษณะงาน

   • • รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
    • จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
    • จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
    • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
    • ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
    • สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
    • บริหารและควบคุมทีมงานขาย

   คุณสมบัติ

   • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
   • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
   • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
   Graphic Design1

   ลักษณะงาน

   • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
    • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
    • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
    • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
    • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

   คุณสมบัติ

   • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
   • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
   • Objective and Key Result Driven.
   • Open Communication Style.
   • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
   • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
   • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
   Content Creator1

   ลักษณะงาน

   • • Work closely with the core Brand and Marketing team to conceptualize exceptional campaigns from start to finish for each content campaign.
    • Create sale, how-to, valued content and monitor the social media channels such as Facebook, Instagram, YouTube, LINE, etc.
    • Handle inbound marketing campaign including content schedule, platforms and measurements.
    • Develop benchmarks and goals for each campaign.
    • Generate new ideas and opportunities to ensure client success.

   คุณสมบัติ

   • Bachelor s degree in related fields.
   • Strong writing ability in both Thai and English.
   • Friendly, committed, self-motivated, driven with a positive (can-do) attitude.
   • Fresh grads and experienced writers are welcome to apply.
   • Familiar with Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, AI and video editing software.
   Digital Marketing Executive 1

   ลักษณะงาน

   • • Support team to Develop the digital marketing strategy
    • Develop, and maintain our social media presence
    • Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
    • Brainstorm new and creative growth strategies
    • Prepare social media report for further analysis.

   คุณสมบัติ

   • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
   • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
   • Creative, initiative, result and customer oriented
   • Strong written and verbal communication skills
   • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
   Management Trainee1

   ลักษณะงาน


   คุณสมบัติ

    IT/Programmer/SA1

    ลักษณะงาน

    • **Programmer รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝ่ายขาย และการนำเสนอสินค้าผ่านระบบ ของบริษัท

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมใช้ในฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป
    • มีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรม และความรู้ทางด้าน Network
    Web Developer1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้านการจัดทำ พัฒนางานทางด้านเว็บไซต์ Front-endและ Back-end และพัฒนาด้าน E-commerce หรือสร้างตัวอย่างซอฟต์แวร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเขียนรายงาน

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer Engineering , Computer Science , Information Technology , Software engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ E-Commerce และ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ 1 ปีขึ้นไป
    • มีความรู้ สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรมเช่น PHP , HTML , MySQL , JavaScript , jQuery , AJAX ฯลฯ
    • สามารถเรียนรู้ได้เร็วและมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดี
    Export Merchandiser 1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

    คุณสมบัติ

    • อายุ 24 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
    • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
    ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)1

    ลักษณะงาน

    • • รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
     • วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
     • ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

    คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
    • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    เจ้าหน้าที่การตลาด1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

    คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
    • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
    • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
    • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
    Online Marketing1

    ลักษณะงาน

    • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
     • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
     • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
     • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
     • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
     • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
     • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
    • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
    วิศวกรโรงงาน 1

    ลักษณะงาน

    • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
     - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
     - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    คุณสมบัติ

    • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
    • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
    • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
    จัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ1

    ลักษณะงาน

    • จัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ

    คุณสมบัติ

     Designer เสื้อบุรุษ/สตรี1

     ลักษณะงาน

     • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
      • Assisting main menswear designer on every design aspect.
      • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
      • Developing products to suit with customers, markets, and price points
      • Working closely with production, marketing, and buying departments
      • Handle graphic design for catalogs in each season.
      • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
      • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

     คุณสมบัติ

     • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
     • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
     • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
     • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
     • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
     • Availability to travel for research and product development.
     • Strong presentation and communication skills
     Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม1

     ลักษณะงาน

     • - ประสานงานฝึกอบรมในการจัดอบรมภายในและภายนอก - เอกสานงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานเข้าใหม่และติดตามผล - จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - เขียนแผนโครงสร้างการพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

     คุณสมบัติ

     • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
     • ปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยาองค์การและการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์การทำงานด้านการฝึกอบรบอย่างน้อย 1 ปี
     • บุคคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
     • สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
     นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ8

     ลักษณะงาน

     • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
      **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
      **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
      • ฝึกงานด้าน Online Marketing
      • ฝึกงานด้าน Graphic
      • ฝึกงานด้าน Web
      (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

     คุณสมบัติ

      เจ้าหน้าที่คลังสินค้า1

      ลักษณะงาน

      • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

      คุณสมบัติ

      • อายุ 20 ปีขึ้นไป
      • วุฒิ ปวช.,ปวส หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
      • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      พนักงานขาย2

      ลักษณะงาน

      • -เตรียมความพร้อมสินค้า(เสื้อผ้าและเครื่องหนัง) -ขายสินค้า -บริการลูกค้า/ดูแลลูกค้า

      คุณสมบัติ

      • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
      • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
      • ประสบการณ์งานขาย หรืองานบริการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป