JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 21/01/2020
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Finding new quality suppliers
  • Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  • Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
Business Development Manager1

ลักษณะงาน

 • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
  - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
  - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
  - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
  - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
  - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
  - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
  - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

คุณสมบัติ

 • Male / Female, Age is not over 50 years old.
 • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
ผู้จัดการโรงงาน 3

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 33-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
CRM Manager1

ลักษณะงาน

 • - Overall Responsible of EDM performance plan, create performance tracking & retain sales performance. - Generate customer target list, generate and configure campaigns through CRM Platforms and ensure the database is segmented effectively for targeted marketing activities. - Manage end to end for customer experience and analyze campaign performance. - Work cross functionally with internal/external key stakeholders to build email/push notification campaigns. - Develop, compile, measure, and interpret key metrics, including cross-sell, lead acquisition and conversion rates, tied to specific CRM marketing campaigns - Improving the loyalty and reward program offerings, those are influential in retaining and gaining customers. - Creating hand-on promotions on events those are interesting for the customers. - Working closely with the data teams to analyze, Key pain points for existing and new customers. - Enhancing the supporter exporter experience through the effective use of the CRM system.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree in related field.
 • At least 3 years experience in CRM, customer journeys, email marketing best practices and automation platforms, with hand-on working experience with retail industry CRM platforms.
 • Have Communication Skills.
 • Have interpersonal skill.
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
Brand Manager /Asst.1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
E-Commerce Operation Sr./Officer1

ลักษณะงาน

 • • Order Process Management.
  • Website, Shop in Shop (Platform) management.
  • Upload new product, banner, set promotion.
  • SKUs and Stock Management.
  • Channel development and customer relationship maintenance.
  • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
  • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
 • Experience in E-Commerce Website, SEO.
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
 • Technology and Data driven skill.
 • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • - Plan work wear strategy and develop new business opportunities and initiate new sales concepts to maintain and expand market share.
  - Maintain number of existing key accounts and find opportunity to increase new prospects for increasing revenue.
  - Control and manage all aspects of achievement sale target based on team and individual of sale team and able to compete.
  - Manage key accounts and maintain good relationships all segments customers government or private organization agency.
  - Keep sales effectiveness and adopt new approaches as required in order to expand customer base and increase revenue.

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 45 years old
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
 • At lease 5-7 years exp in Sales management.
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role
IT Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  Warehouse Manager1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   สมุห์บัญชี2

   ลักษณะงาน

   • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง
   • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
   • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
   • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
   • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
   Area Sales Manager1

   ลักษณะงาน

   • • รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
    • จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
    • จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
    • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
    • ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
    • สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
    • บริหารและควบคุมทีมงานขาย

   คุณสมบัติ

   • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
   • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
   • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
   Graphic Design1

   ลักษณะงาน

   • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
    • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
    • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
    • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
    • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

   คุณสมบัติ

   • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
   • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
   • Objective and Key Result Driven.
   • Open Communication Style.
   • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
   • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
   • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
   Digital Marketing Executive 1

   ลักษณะงาน

   • • Support team to Develop the digital marketing strategy
    • Develop, and maintain our social media presence
    • Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
    • Brainstorm new and creative growth strategies
    • Prepare social media report for further analysis.

   คุณสมบัติ

   • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
   • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
   • Creative, initiative, result and customer oriented
   • Strong written and verbal communication skills
   • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
   Management Trainee1

   ลักษณะงาน


   คุณสมบัติ

    ช่างภาพ / Digital Graphic1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้านวางแผนการถ่ายภาพ และถ่ายภาพสินค้า งานด้านกราฟฟิก สื่อสารภาพผลงานสินค้าให้น่าสนใจ ทันสมัย ออกแบบภาพโฆษณา วีดิโอ ตัดต่อออกแบบการนำเสนอ ทำ Contents เพื่อใช้ลงสื่อการโฆษณาทั้ง พัฒนาและจัดทำสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในช่องทางการสื่อสารการตลาดของบริษัท เช่น Facebook, Line@, YouTube และ Website

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี-โท สาขาศิลปกรรม ถ่ายภาพ สื่อ Multimedia การออกแบบ การตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ และด้านดูแลwebsite/กราฟิก/online marketing 1 ปีขึ้นไป
    • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้กล้อง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถ่ายภาพ/วิดิโอ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบ
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทันต่อเวลาที่กำหนด
    • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในอาชีพ
    • มีความสนใจในงาน Digital อัพเดทและพร้อมเรียนรู้เทรนใหม่ๆ
    IT/Programmer/SA1

    ลักษณะงาน

    • **Programmer รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝ่ายขาย และการนำเสนอสินค้าผ่านระบบ ของบริษัท

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมใช้ในฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป
    • มีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรม และความรู้ทางด้าน Network
    Web Programmer1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทบน Website โดยเขียนโปรแกรม ASP หรือ Java หรือ โปรแกรมอื่นๆที่ถนัด เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
    • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ASP,JAVA,PhotoShop, HTML, Flash หรือ Dream Weaver
    ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)1

    ลักษณะงาน

    • • รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
     • วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
     • ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

    คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
    • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    Sales/AE 2

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

    คุณสมบัติ

    • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
    • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
    • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
    • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
    Online Marketing1

    ลักษณะงาน

    • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
     • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
     • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
     • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
     • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
     • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
     • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
    • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
    เจ้าหน้าที่บัญชี1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
    • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
    • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
    Designer เสื้อบุรุษ/สตรี1

    ลักษณะงาน

    • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
     • Assisting main menswear designer on every design aspect.
     • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
     • Developing products to suit with customers, markets, and price points
     • Working closely with production, marketing, and buying departments
     • Handle graphic design for catalogs in each season.
     • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
     • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

    คุณสมบัติ

    • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
    • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
    • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
    • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
    • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
    • Availability to travel for research and product development.
    • Strong presentation and communication skills
    นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

    ลักษณะงาน

    • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
     **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
     **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
     • ฝึกงานด้าน Online Marketing
     • ฝึกงานด้าน Designer ผู้ชาย
     • ฝึกงานด้าน Graphic
     (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

    คุณสมบัติ

     พนักงานขาย6

     ลักษณะงาน


     คุณสมบัติ