JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 15/12/2019
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Assistant Vice President1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and resolving problems
  • Accomplishes profits and sales objectives by planning, developing, implementing, and evaluating advertising, merchandising, and developing sales action plans
  • Identifies marketing opportunities by identifying consumer requirements; defining market, competitor s share, and competitor s strengths and weaknesses; forecasting projected business; establishing targeted market share
  • Supporting for setting up leasing properties
  • Design and manage the merchandising, purchasing and design teams
  • Develop business with partners, and suppliers to expand the business network
  • Develop plans and strategies for growing business and achieving the company s sales goals

คุณสมบัติ

 • Minimum 10 years experienced in merchandise or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
 • Work well with under pressure
 • Fashion Business experience is a plus
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Finding new quality suppliers
  • Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  • Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
ผู้จัดการโรงงาน 3

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 33-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
Brand Manager /Asst.1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
E-Commerce Operation Sr./Officer1

ลักษณะงาน

 • • Order Process Management.
  • Website, Shop in Shop (Platform) management.
  • Upload new product, banner, set promotion.
  • SKUs and Stock Management.
  • Channel development and customer relationship maintenance.
  • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
  • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
 • Experience in E-Commerce Website, SEO.
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
 • Technology and Data driven skill.
 • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
Graphic Design1

ลักษณะงาน

 • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
  • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
  • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
  • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
  • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
 • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
 • Objective and Key Result Driven.
 • Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
 • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
 • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
Management Trainee1

ลักษณะงาน


คุณสมบัติ

  สมุห์บัญชี2

  ลักษณะงาน

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
  • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
  Area Sales Manager1

  ลักษณะงาน

  • • รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
   • จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
   • จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
   • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
   • ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
   • สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
   • บริหารและควบคุมทีมงานขาย

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
  • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
  Digital Marketing Executive 1

  ลักษณะงาน

  • • Support team to Develop the digital marketing strategy
   • Develop, and maintain our social media presence
   • Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
   • Brainstorm new and creative growth strategies
   • Prepare social media report for further analysis.

  คุณสมบัติ

  • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
  • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
  • Creative, initiative, result and customer oriented
  • Strong written and verbal communication skills
  • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
  Export Merchandiser 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

  คุณสมบัติ

  • อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
  • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
  ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)1

  ลักษณะงาน

  • • รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
   • วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
   • ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
  • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sales/AE 2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
  • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
  เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น1

  ลักษณะงาน

  • • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด • วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า • รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน • งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
  Online Marketing1

  ลักษณะงาน

  • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
   • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
   • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
   • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
   • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
   • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
   • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
  • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
  Designer เสื้อบุรุษ/สตรี1

  ลักษณะงาน

  • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
   • Assisting main menswear designer on every design aspect.
   • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
   • Developing products to suit with customers, markets, and price points
   • Working closely with production, marketing, and buying departments
   • Handle graphic design for catalogs in each season.
   • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
   • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

  คุณสมบัติ

  • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
  • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
  • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
  • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
  • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Availability to travel for research and product development.
  • Strong presentation and communication skills
  นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

  ลักษณะงาน

  • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
   **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
   **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
   • ฝึกงานด้าน Online Marketing
   • ฝึกงานด้าน Designer ผู้ชาย
   • ฝึกงานด้าน Graphic
   (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

  คุณสมบัติ

   พนักงานขาย6

   ลักษณะงาน


   คุณสมบัติ