JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 11/10/2019
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Assistant Vice President 1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and resolving problems
  • Accomplishes profits and sales objectives by planning, developing, implementing, and evaluating advertising, merchandising, and developing sales action plans
  • Identifies marketing opportunities by identifying consumer requirements; defining market, competitor s share, and competitor s strengths and weaknesses; forecasting projected business; establishing targeted market share
  • Supporting for setting up leasing properties
  • Design and manage the merchandising, purchasing and design teams
  • Develop business with partners, and suppliers to expand the business network
  • Develop plans and strategies for growing business and achieving the company s sales goals

คุณสมบัติ

 • Age is not over 50 years old. , Bachelor s Degree or Master s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management., Fashion Business experience is a plus
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
Brand Manager 3

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing.
  - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
  - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Merchandising Manager2

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  - Finding new quality suppliers
  - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
ผู้จัดการโรงงาน 2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 33-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
E-Commerce Manager 1

ลักษณะงาน

 • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
  • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
  • Set-up and optimize additional online sales channels in future
  • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
  • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
  • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
  • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
  • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

คุณสมบัติ

 • At least 2-3 years in E-commerce management role.
 • Experience in retail or FMCG business will be advantage
 • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
 • Strong communication & negotiation skills.
 • Sale & product management background
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อผ้าและวัตถุดิบ 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบผ้าจากในประเทศ ต่างประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อผ้า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
Area Sales Manager2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
  - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
  - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  - บริหารและควบคุมทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
Digital Marketing Executive 1

ลักษณะงาน

 • - Support team to Develop the digital marketing strategy
  - Develop, and maintain our social media presence
  - Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
  - Brainstorm new and creative growth strategies
  - Prepare social media report for further analysis.

คุณสมบัติ

 • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
 • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
 • Creative, initiative, result and customer oriented
 • Strong written and verbal communication skills
 • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)3

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
  - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Sales/AE 10

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
Management Trainee1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น2

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
  Designer เสื้อบุรุษ/สตรี2

  ลักษณะงาน

  • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
   • Assisting main menswear designer on every design aspect.
   • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
   • Developing products to suit with customers, markets, and price points
   • Working closely with production, marketing, and buying departments
   • Handle graphic design for catalogs in each season.
   • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
   • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

  คุณสมบัติ

  • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
  • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
  • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
  • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
  • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Availability to travel for research and product development.
  • Strong presentation and communication skills
  เจ้าหน้าที่ Pattern2

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ