JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 19/08/2019
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Assistant Vice President 1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and resolving problems • Accomplishes profits and sales objectives by planning, developing, implementing, and evaluating advertising, merchandising, and developing sales action plans • Identifies marketing opportunities by identifying consumer requirements; defining market, competitor s share, and competitor s strengths and weaknesses forecasting projected business; establishing targeted market share • Supporting for setting up leasing properties • Design and manage the merchandising, purchasing and design teams • Develop business with partners, and suppliers to expand the business network • Develop plans and strategies for growing business and achieving the company s sales goals

คุณสมบัติ

 • Male / Female, age 38 - 45 years old. , Bachelor s Degree or Master s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management., Fashion Business experience is a plus
 • Minimum of 10 years experience in sales, marketing or product management
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • Create and implement product and sales strategies to maximize sales, supervise retail network.
  Manage, motivate, train and develop a sales team and support staffs.
  Has proven track record of achievement in management position.

คุณสมบัติ

 • Age between 33-45 years old.
 • Bachelor s Degree or Master s& Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Marketing Manager2

ลักษณะงาน

 • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online
  • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง
  • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่พิเศษ
  • ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงานนั้นๆ
  • คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • จัดกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมการขาย การตลาดให้กับแบรนด์
  • พัฒนาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถดูแลจัดการ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม event ต่างๆ
  • สามารถทำหรือจัดหา การทำ survey วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีต่างๆ
  • สามารถติดต่อ supplier ต่างๆ
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าสินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Brand Manager 3

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing.
  - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
  - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Merchandising Manager2

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  - Finding new quality suppliers
  - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
ผู้จัดการโรงงาน 2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 33-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
สมุห์บัญชี2

ลักษณะงาน

 • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6.ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
เลขานุการ2

ลักษณะงาน

 • Responsible for secretary tasks, coordinate and telephone appointment with domestic and overseas and other task as assignment

คุณสมบัติ

 • Female, age 25-35 years old
 • Bachelor s Degree - Master s Degree
 • At least 3 years working experience in Secretary
 • Conversant in both written and spoken English
 • Able to liaise with other departments
Area Sales Manager2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
  - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
  - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  - บริหารและควบคุมทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
Digital Marketing Executive 3

ลักษณะงาน

 • •Ensure that the project completion and milestones stay on time and on budget. •Provide the brand road map that identify strategy and action plan to reach the target. •Use Google Analytics, Google AdWords, and other relevant sites. •Create, analyze, and optimize campaigns in Adwords and Facebook Ads to deliver campaign KPIs •Drive traffic to company pages and in-house brands. •Manage email and social media marketing campaigns •Planning and posting creative social media content

คุณสมบัติ

 • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
 • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
 • Creative, initiative, result and customer oriented
 • Strong written and verbal communication skills
 • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)3

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
  - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าแฟชั่น2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง วางแผนการตลาด - วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ตรวจตลาดสินค้า , วิเคราะห์หาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า,คำนวนต้นทุน - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดี
Online Marketing1

ลักษณะงาน

 • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
  • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
  • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
  • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
  • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
 • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
Sales/AE 2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
วิศวกรโรงงาน 2

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
  - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
  - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
เจ้าหน้าที่บัญชี1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
Designer เสื้อบุรุษ/สตรี3

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept ออกแบบรูปแบบเสื้อผ้า/ลายผ้า , Art work, Graphic , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงาน Design เสื้อผ้าแฟชั่นหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 1

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

คุณสมบัติ

 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
เจ้าหน้าที่ Pattern2

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า3

ลักษณะงาน

 • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.,ปวส หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ