VDO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ